АКТ 14, АКТ 15 И АКТ 16- КАКВО УДОСТОВЕРЯВАТ?

p_35_1_2

Акт образец 14, Акт образец 15 и Акт образец 16 (накратко Акт 14, Акт 15 и Акт 16) са документи, които удостоверяват основните етапи, през които минава дадена сграда, преди новите й собственици да могат да се нанесат.
1.АКТ 14 е документът, с който се приема конструкцията на сградата. Той е първия по ред документ, който се издава. Той се издава, когато сградата достигне етап „груб строеж”.

По смисъла на ЗУТ, „Груб строеж“ е сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покривът, без или със различна степен на изпълнени довършителни работи.

От момента на издаването на АКТ 14, правото на строеж е реализирано и правото на собственост върху отделни обекти в сградата вече е предмет на разпоредителни сделки. Заедно с акт 14 се издава и Удостоверение от общинската администрация по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ.

2.АКТ 15 . С този документ се констатира, че сградата вече е напълно довършена. Този документ се подписва от компетентните длъжностни лица и от всички собственици на обекти в сградата.

След завършване на строежа се съставя Констативен акт от възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, с който се удостоверява, че строежът отговаря на одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 и условията на сключения договор.

Съставят се и протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията и те се прилагат към този акт.

С акт 15 се предава строежа от строителя на възложителя.

Акт образец 15 удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти.

Какво съдържа акт 15?

Акт образец 15 съдържа:

– описание на отделните договори за изпълнение на строителството

– строителните книжа

– екзекутивната документация и

– съставените актове и протоколи, издавани по време на строителството.

Прави се опис на неизвършени или недобре завършени работи, които трябва да бъдат оправени като проблем до момента на подаване на искането за издаване на разрешението за ползване на обекта.

Акт образец 15 е стъпка, която е основание за съставяне на протокол образец 16 за установяване годността за ползване на строежа.

3. АКТ 16 е най-очакваният документ от новите собственици на жилището. Акт 16 представлява разрешение за ползване на една сграда. Това разрешение е свързано с възможността сградата да се въведе в експлоатация и да може законно да се живее в нея.

Това разрешение е актът, с който завършва всяко строителство. При неговото издаване се прави проверка на редица неща, свързани с:

-установените права на собственост

-дали сградата е строена на базата на с одобрени проекти или без одобрени проекти за строеж

-съответствието между фактическото изпълнение на сградата и одобрените проекти за нея

Докато не бъдат одобрени извършените в различие от одобрените проекти строителни работи, не може да бъде издадено разрешение за ползване.

Одобряването става посредством екзекутиви.
Екзекутивната документация представлява неразделна част от строителните книжа и се изготвя от изпълнителя или от лице, което е определено от възложителя. Екзекутивите като документи също трябва да бъдат одобрени.

Липсата на разрешение за ползване на една сграда е индикация, че нещо в документите за строителство не е в ред.

Какъв може да е проблемът?

• наличие на несъответствие между одобрени проекти и изпълненото строителство.

• може строителството, което е извършено, да е извън всякакви одобрени проекти и без да бъде узаконено, не може да бъде издадено разрешението за ползването на сградата.

Информация относно наличието на разрешение за ползване на дадена сграда, може да бъде взета от Районна дирекция за национален и строителен контрол или от продавача на обекта.

/ Статията не претендира за изчерпателност по съответната тема. Използваната юридическа терминология е сведена до минимум /

Със съдействието на адв. Мариана Розованова

Остави коментар