Какво е самостоятелен обект в сграда?

apartment-16-007

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда представлява етаж или част от етаж в сграда (апартамент, магазин, ателие, гараж и др.), който е със самостоятелно функционално предназначение.

Собствеността върху него се удостоверява с документ за собственост или друго вещно право.

Не са самостоятелни обекти общите части и общите помещения в сградата, паркоместата, мазета, тавански, складови и други помещения. Те са част от самостоятелните и имат обслужваща / допълваща/ функция.

Самостоятелните обекти в сграда могат да се прехвърлят, но само заедно с обслужващите .

Ако към един апартамент има таванско помещение и маза, не можем да продадем само апартамента и да си запазим останалото.

Когато обслужващите обекти са променили предназначението си по предвиден в закона ред, те могат да станат самостоятелни обекти и да бъдат обект на самостоятелни сделки.[box type=“info“] Със съдействието на адв. Мариана Розованова[/box]

Остави коментар