Документи необходими за отпускане на ипотечен кредит.

23780-632x358

I. За параметрите на кредита.

 1. Искане за отпускане на кредит, (попълва се от кредитоискателя по формуляр на банката);
 2. Сведение – декларация за свързаност (попълва се от кредитоискателя по формуляр на банката);

II. За кредитоискателя, солидарния длъжник и продавача:

 1. Копие от лична карта;
 2. Удостоверение/я за семейно положение. Издава се от служба „ЕСГРАОН” в общината по местоживеене – адрес по лична карта. Три вида поръчки: експресна – удостоверението се издава за 24 часа, цена 10 лева, бърза – удостоверението се издава за 3 работни дни, цена 7.50 лева и обикновена – 7 работни дни, 5 лева .
 3. Удостоверение за сключен граждански брак (копие)
 4. Удостоверение/я за наличие или липса на данъчни задължения по чл. 87 от ДОПК –издава се от НАП по местоживеене /адрес по лична карта/ за срок от една седмица и не се таксува.
 5. Удостоверение от агенцията по вписвания за наличие на предбрачен договор за всички участници в сделката. Издава се на момента от агенцията по вписванията. Адрес гр. София кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” № 18-20. Цена 10 лева + 2лв. такса за вносна бележка.
 6. Декларация по чл.264 ал. 1 от ДОПК (попълва се от кредитоискателя по формуляр пред нотариус);

III. Документи, потвърждаващи източниците на доходи на кредитоискателя и солидарния длъжник:

1. Доходи по трудови договори:

– Копие от трудов договор

– Удостоверение от работодателя за трудово възнаграждение – (издава се от работодателя по формуляр на Банката);

2. Лица, извършващи дейности като ЕТ, ООД, ЕООД:

– Заверени копия /Вярно с оригинала/ от Баланс, ОПР, Данъчна декларация за  два приключили отчетни периода, заверено копие (от банката от която е платен данъка) на платежно нареждане, удостоверяващо плащането на данък печалба.

3. Лица, упражняващи свободна професия, частна медицинска практика, нотариуси и др. дейности;

–  Заверени копия от Данъчна декларация за 2013. и 2014г., както и документи удостоверяващи плащането на съответните данъци и осигурителни вноски;

4. Други доходи:

– Копия от договори за наем (договора следва да е с нотариална заверка), граждански договори, суми за изплатени сметки;

IV. За жилището:

 1. Копие от нотариалния акт;
 2. Удостоверение за тежести (издава се от службата по вписванията адрес гр. София, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна”  № 18-20  2 бр. преди и след сделката); Три вида поръчки: експресна за 1 работен ден – цена 50 лева, бърза 2 работни дни – цена 20 лева и обикновена 7 работни дни – цена 10 лева. Таксата се превежда по банков път, за което се заплащат още 2 лева за извършване на платежното нареждане.
 3. Експертна оценка на имота – пазарна (прави се от лицензиран оценител одобрен от Банката);
 4. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, отразяващ целта и стойността на предмета на финансиране;
 5. Данъчна оценка  по чл.264 ал.1 ДОПК; Издава се от Районните отдели за местни данъци и такси – данъчни служби по местоживеене (адрес по лична карта). Три вида услуги Експресна – издава се за 3 работни дни – цена 34 лева, бърза – 7 работни дни – цена 25.50 лева и обикновена 14 работни дни – цена 17 лева.
 6. Удостоверение от Агенцията по кадастъра, че за конкретния имот няма влязъл в сила такъв кадастрален план- Служба по геодезия, картография и кадастър адрес гр. София, кв. Павлово , ул. „Мусала” №1 – Три вида услуги – експресна 30 лева, бърза – 15 лева и обикновена 10 лева. Сроковете за издаване са според район на имота и се обявяват в приемната.
 7. Актуална скица на имота (това изискване отпада, ако за имота има изработена кадастрална карта и кадастрални регистри) –  издава се от Служба по геодезия, картография и кадастър адрес гр. София, кв. Павлово , ул. „Мусала” №1. Три вида услуги експресна за 4 часа – 90 лева, бърза за 1 работен ден – 45 лева и обикновена 3 работни дни – 30 лева, ако се наложи обаче промяна в кадастралният регистър се заплащат още 30 лева за експресна поръчка промяна за 4 часа, 15 лева за 1 работен ден и 10 лева за 3 работни дни.
 8. Имуществена застраховка на ипотекирания в полза на банката имот в размер не по-малко от 100% от размера на кредита срещу минимум следните рискове: пожар, експлозия, наводнение, природни бедствия и земетресение.

Остави коментар